Uslovikorišćenja

Ovavebstranica jevlasništvoinjomupravljaOpenKM. Akonijedrugačijenavedeno, sviMaterijalinaovojveblokacijisuvlasništvokompanijeOpenKMizaštićenisuzakonima o autorskimpravima u Španijiiširomsvetavažećimzakonima o autorskimpravima.

Možete da pregledate, štampatei / ilipreuzimatejednukopijuMaterijalasaovevebstranicenabilokomjedinstvenomračunaruisključivo za ličnu, informativnu, nekomercijalnuupotrebu, pod uslovom da zadržitesvaobaveštenja o autorskimpravimaidrugevlasničkenapomene.

NijedanmaterijalobjavljenodstraneOpenKM-a naovojveblokaciji, u celostiilidelimično, ne sme se kopirati, reprodukovati, modifikovati, ponovoobjavljivati, postavljati, postavljati, prenositiilidistribuirati u bilokojemoblikuilinabilokojinačin bez prethodnogpismenogodobrenjaOpenKM-a.

Upotrebabilokojegtakvogmaterijalanabilokojojdrugojveblokacijiiliumreženomračunarskomokruženjuili u bilokojedrugesvrhestrogo je zabranjenaitakvaneovlašćenaupotrebamože da kršiautorskaprava, zaštitneznakeidrugesličnezakone.

Vi stejediniodgovorni za sadržajvašekomunikacijeinjihovuzakonitostpremasvimzakonimaipropisima. Saglasniste da nećetekoristitiovuveblokaciju za distribuciju, povezivanjeilitraženjesadržajakoji je klevetnički, uznemiravajući, nezakonit, štetan za maloletnike, preteći, lažni, kojidovodi u zabluduilipovreduintelektualnihpravailiprivatnihpravatrećestrane.

Pristupikorišćenjezaštićenihlozinkomiligeneralnozaštićenihpodručjaovevebstranice je ograničensamonaovlašćenekorisnike. Od vas će se tražiti da date tačneiaktualneinformacijeu svimobrascima za registracijunaovojveblokaciji.

Vi stejediniodgovorni za održavanjepoverljivostibilokogkorisničkogimenailozinkekojesteizabraliiliih je izabraovašveb administrator u vašeime, za pristupovojveblokacijikaoi za sveaktivnostikoje se događaju pod vašimkorisničkimimenom / lozinkom.

Nećetezloupotrebljavatiilidelitisvojekorisničkoimeililozinku, lažnopredstavljatisvojidentitetilipripadnostnekomentitetu, lažnopredstavljatibilokoje lice ilientitet, ilipogrešnopredstavljatiporeklobilokojegmaterijalakomesteizloženinaovojveblokaciji.

Povezaneveblokacijenisu pod kontrolomOpenKM-a iOpenKMnijeodgovoran za sadržajbilokojepovezaneveblokacijeilibilokojevezekoja se nalazinapovezanojveblokaciji. OpenKMzadržavapravo da prekinebilokojuvezu u bilokomtrenutku.

OpenKMmožepružitilinkovesaovevebstranicekaopogodnost za vas ininakojinačin to ne trebatumačitikaopreporukubilokojekompanije, sadržajailiproizvodanakoje se povezuje. Akoodlučite da pristupitebilokojojveblokacijitrećestranekoja je povezanasaovomveblokacijom, to radite u potpunostinasvojrizik. OpenKM ODBACUJE SVE ODGOVORNOSTI I GARANCIJE NA SVAKOM POVEZANOM SAJTU, UKLJUČUJUĆI ALI BEZ OGRANIČENJA BILO KOE ODREDBE TAČNOSTI, VLASNIŠTVA, VREDNOSTI ILI LEGALNOSTI BILO KOJEG SADRŽAJA POVEZANIH SAJTOVA.

Zaštitniznakovi, uslužneoznakeilogotipiOpenKM-a idrugihkoji se koristenaovojveblokaciji („žigovi“) suvlasništvokompanijeOpenKMinjihovihvlasnika.

Nematepravo da koristitebilokojitakavzaštitniznakisadržajsaoveveblokacijeaUslovikorišćenja neodobravaju bilokakvapravanakorišćenjebilokojihžigova bez prethodnogpismenogodobrenjaOpenKM-a iliodgovarajućegvlasnika.

OpenKM ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NE MOGU BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE NEPOSREDNE, INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI OGRANIČENJA I GUBITKE DOBITI ILI PRIHODA, TROŠKOVE ZAMENJIVANJA ROBE, RAZNIH GUBITAKA ILI ŠTETAUKOLIKO KORISTITE OVU VEB LOKACIJU ILI BILO KOJU POVEZANU VEB LOKACIJU, KAO I ŠTETE PROIZAŠLE OD KORIŠĆENJA ILI ODNOSA SA INFORMACIJAMA ILI MATERIJALIMA PREDSTAVLJENIM NA OVOJ VEB STRANICI, BEZ OBZIRA DA LI NA OSNOVU GARANCIJE, UGOVORA ILI BILO KOJIH DRUGIH PRAVNIH TEORIJA ILI SU OpenKMI NJEGOVI PARTNERI IMALI SAZNANJE O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAVIH ŠTETA...

OpenKM ne preuzimanikakvuodgovornost za tačnost, blagovremenostilisadržajmaterijalanaovojveblokaciji. Ne trebapretpostaviti da se Materijalinaovojveblokacijikontinuiranoažurirajuilinanekidruginačinsadržetrenutneinformacije.

OpenKMnijeodgovoran za isporukusadržajailimaterijalasavebstranicekojoj je istekaosadržajili je uklonjen. MATERIJALI NA OVIM VEB STRANICAMAPREZENTUJU SE „KAO ŠTO SU“ I BILO KOJE GARANCIJE (EKSPLICITNE ILI IMPLICATNE) ILI FORME ODGOVORNOSTI ISKLJUČENE SU...

Svapitanjakoja se tičuvašegpristupaiupotrebeovevebstranicebićeregulisanašpanskimzakonima. Isključivanadležnosti mestobilokakvihradnjikojeproističuiz, ili se odnosena,ilisunabilokojinačinpovezanesavašimpristupom,i / iliupotrebomovevebstranice,biće u Palma de Majorci, Španija.

Akoimatebilokakvihpitanja u vezisaUslovimakorišćenjaili za ostalaopštapitanja, kontaktirajtenasnakontaktobrascu:

OpenKM in 5 minutes!